Medegefinancierd door de Europese Unie

Privacy- en cookiebeleid

Privacyverklaring

* Deze cookieverklaring werd het laatst aangepast op 7/10/2022
 

1. Algemeen

Hieronder kan je een overzicht vinden op de belangrijkste vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Provincie Antwerpen. Heb je nog vragen over je persoonsgegevens? Of over onze Privacyverklaring? Je kan altijd bij ons terecht voor bijkomende informatie via https://www.provincieantwerpen.be/contact/persoonsgegevens--gdpr-/reglement-m-b-t--persoonsgegevens.html


2. Wie zijn we?

Provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0207.725.597

Katty Scholdis, informatieveiligheid@provincieantwerpen.be

 

3. Welke persoonsgegevens verwerkt de provincie Antwerpen?

Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden.

We verzamelen en verwerken je persoonsgegevens als je één van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen jouw persoonsgegevens ook verwerken als je een algemene vraag aan ons stelt. 

Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen. Enkele voorbeelden van persoonsgegevens die wij verzamelen zijn:

 • Identificatiegegevens zoals je voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, elektronische identificatiegegevens zoals je private en publieke IP-adres, cookies;
 • Persoonlijke kenmerken zoals je geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht;
 • Foto en allerhande beeldmateriaal dat we verzamelen op onze domeinen en tijdens onze activiteiten;

4. Wat gaan wij met je persoonsgegevens doen?

Om uw persoonsgegevens te verwerken moeten wij over een geldige rechtsgrond beschikken, afhankelijk van het doel kunnen we ons baseren op verschillende rechtsgronden.

Doeleinde(n) Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Deelname aan de wedstrijd Op vlak van toestemming

5. Aan wie gaan we je persoonsgegevens doorgeven?

Aan externe partijen

De Provincie Antwerpen zal je gegevens niet verkopen of verhuren aan ondernemingen of personen. De Provincie Antwerpen beschouwt je gegevens als vertrouwelijke informatie.

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is in het kader van onze wettelijke verplichtingen en taken van algemeen belang of die van de derde partijen die de gegevens ontvangen. De Provincie Antwerpen zal altijd controleren of deze partijen recht hebben om jouw persoonsgegevens te ontvangen vooraleer deze over te maken.

Indien noodzakelijk delen we jouw persoonsgegevens met:

 • Professionele raadgevers
 • Overheidsdiensten
 • Gerecht en politiediensten
 • Werkgever of zakenrelaties
 • Geregistreerde persoon
 • Gerecht en politiediensten,
 • Private partijen zoals deelnemers aan een evenement, studiebureaus, ...

Occasioneel doet de Provincie Antwerpen een beroep op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat we voor enkele taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden. Indien dit gebeurt, zal de Provincie Antwerpen er steeds op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De Provincie Antwerpen legt dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zullen deze verwerkers jouw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerkers de opdracht voltooid hebben.

In het geval dat de verwerkers waarop de Provincie Antwerpen beroep doet, persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken, zal Provincie Antwerpen overeenkomstig de privacywetgeving zorgen via contractuele of andere maatregelen, dat deze gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de EER zouden genieten.

Indien noodzakelijk voor onze dagelijkse bedrijfsvoering en steeds met inachtneming van de privacywetgeving, zal Provincie Antwerpen ook persoonsgegevens delen met partijen zoals advocaten- en incassokantoren, banken en verzekeringsmaatschappijen.

6. Hoe beschermen wij je persoonsgegevens?

De Provincie Antwerpen hecht waarde aan privacy en zet zich daarom in om je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen en persoonsgegevens alleen op een eerlijke en rechtmatige manier te verwerken.

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy.

De Provincie Antwerpen verbindt er zich toe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

 

7. Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij?

Volgens de algemene regel mogen we jouw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren je gegevens dus zolang je gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we jouw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. 

De Provincie Antwerpen ziet erop toe dat jouw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig om de bovenvermelde verwerkingsdoeleinden te realiseren.

Die periode bedraagt 1 jaar. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn.

 

8. Welke rechten heb je betreffende de verwerking van je persoonsgegevens?

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je rechten uit te oefenen zoals beschreven staat in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (GDPR). Jij kan volgende rechten uitoefenen:

a) Recht op informatie en van inzage

Je hebt recht om geïnformeerd te worden of de provincie Antwerpen jouw persoonsgegevens verwerkt en wanneer dit het geval is, om kosteloos inzage te verkrijgen en om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over jou verzamelen.

b) Recht op verbetering

Wanneer je vaststelt dat je gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je ons vragen om ze te verbeteren.

c) Recht op gegevenswissing

De wetgeving voorziet in bepaalde gevallen om je persoonsgegevens te laten wissen.

Dit is het geval wanneer:

 • jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld;
 • de verwerking van je gegevens berust uitsluitend op je toestemming en je beslist om deze in te trekken;

Het recht op gegevenswissing is echter niet absoluut. De provincie Antwerpen heeft het recht om je gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:

 • de naleving van een wettelijke verplichting;
 • het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

d) Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen kan je vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Wij zullen jouw gegevens blijven opslaan, maar wij zullen het gebruik ervan beperken.

Dit is onder meer het geval wanneer:

 • je de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de periode die de provincie Antwerpen nodig heeft om die juistheid te controleren;
 • je gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken maar je ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

e) Recht op overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen heb je het recht dat de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt ofwel aan jou worden overgedragen ofwel door de provincie Antwerpen rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch haalbaar is.

f) Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op jou of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

Het beleid van de provincie Antwerpen is erop gericht dat je niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die op jou betrekking hebben of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

g) Het recht om je toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking door de Provincie Antwerpen op je toestemming gebaseerd is, kan je op ieder ogenblik de door je gegeven toestemming intrekken. Zo kan je jezelf bijvoorbeeld altijd afmelden voor onze nieuwsbrieven.

Hoe kan je uw rechten uitoefenen?

Om je rechten uit te oefenen, kan je terecht op ons webformulier. Hier kan je ook meer informatie terugvinden over de procedure en de voorwaarden.

Indien aan de voorwaarden voldaan is, zal de Provincie Antwerpen zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. Het is mogelijk dat wij eerst om aanvullende informatie vragen om jouw identiteit te bevestigen en om ons te verzekeren dat de aanvraag van jou afkomstig is.
De uitoefening van je rechten is kosteloos.

Wat betreft de nieuwsbrief kun je je gegevens ook steeds aanpassen via de link ‘voorkeuren aanpassen’, die je terugvindt in elke nieuwsbrief. Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke nieuwsbrief staat.

h) Recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit

Wanneer je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake privacy heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie of de federale Gegevensbeschermingsautoriteit, met volgende contactgegevens:

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
contact@toezichtcommissie.be

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@adp-gba.be

9. DPO

Binnen de Provincie Antwerpen werd een DPO aangesteld. Je kan de DPO bereiken via informatieveiligheid@provincieantwerpen.be.

10. Hoe worden wijzigingen gedaan aan de huidige privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring kan wijzigingen ondergaan. Wij zullen dit doen door de bijgewerkte versie op onze website te plaatsen. Wanneer wij wijzigingen in onze Privacyverklaring publiceren, zullen wij de datum van de "laatste update" van onze Privacyverklaring wijzigen. We raden je daarom aan onze Privacyverklaring regelmatig te lezen.

Cookieverklaring*

*Deze cookieverklaring werd het laatst aangepast op 07/10/2022.

Wij vinden het als groep provincie Antwerpen belangrijk dat je op elke plaats en op elk ogenblik onze inhoud kunt lezen, bekijken, beluisteren of beleven via diverse mediaplatformen. We werken ook aan interactieve diensten en diensten op jouw maat. Hiervoor kunnen we op onze websites, in onze nieuwsbrieven of in onze andere online diensten gebruikmaken van cookies of andere technologieën zoals scripts, logs, iframes, plugins, captcha’s, trackers en pixels, die we hierna bundelen onder de term “cookies”.

In deze cookieverklaring willen we je informeren over welke cookies we gebruiken, voor welke doeleinden dat gebeurt, wat er met de verzamelde gegevens gebeurt en hoe je het gebruik ervan kunt beheren. Zo kunnen we onze diensten afstemmen op jouw privacyvoorkeuren. De cookieverklaring geldt voor deze website van de groep provincie Antwerpen. We geven ook duidelijk aan wanneer we de cookies aan derde partijen doorgeven en onder welke voorwaarden. Opgelet: wanneer je via een link doorklikt naar een externe website, geldt er een ander privacy- en cookiebeleid.


Wat zijn cookies, scripts, logs, iframes, plugins, captcha’s, trackers en pixels?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een online dienst gebruikt. Ze laten toe om je webbrowser of toestel te herkennen en houden gegevens over je surfgedrag bij. Op die manier onthouden we bijvoorbeeld hoe de website goed kan worden weergegeven op je toestel, wat je invulde op een formulier, welke pagina’s je bezocht, of je onze nieuwsbrief las en wat je socialemediaprofielen zijn. We gebruiken ze om onze formulieren te beschermen tegen cyberaanvallen en ook om allerhande statistieken te verzamelen over het gebruik en de gebruikers van onze website(s) en online diensten. Sommige cookies zijn de onze, andere zijn van derde partijen afkomstig. Cookies hebben meestal ook een vervaldatum.

De volgende technologieën vallen ook onder deze cookieverklaring:

 • Scripts: een reeks opdrachten die een taak uitvoeren op de website om bijvoorbeeld gegevens uit een formulier te bewaren en te bewerken op onze server. Je webbrowser kan bepaalde scripts blokkeren.
 • Logs: bestanden die gebruikersinformatie bijhouden zoals je IP-adres, browsertype, internetprovider, de website die je naar deze website verwees, datum, tijdstip en aantal muisklikken. Deze logs worden gebruikt om de website te beheren en te optimaliseren.
 • I-frames: een veld dat we gebruiken om externe inhoud op de website weer te geven, zoals bijvoorbeeld video’s van YouTube, Vimeo, …
 • Plug-ins: stukjes software die de functionaliteiten van de website uitbreiden en die van derde partijen afkomstig zijn.
 • Trackers: technologie die je online gedrag tussen websites bijhoudt, zoals welke websites je bezoekt, welke handelingen je stelt en welke informatie je op deze websites hebt ingegeven, zoals bijvoorbeeld je bankkaartgebruik, je zoektermen of de inhoud van je socialemediaprofielen, die vervolgens kunnen worden gebruikt om persoonlijkheidskenmerken af te leiden. Voorbeelden van trackers zijn bepaalde cookies, pixels en vingerafdruk.
 • Pixels: kleine onzichtbare afbeeldingen die ons toelaten om bepaalde informatie te verzamelen over het gebruik van de website, zoals bijvoorbeeld het aantal gebruikers dat een bepaalde pagina bezoekt.

Welke cookies worden er gebruikt op deze website?

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van onze website en worden daarom zonder uw toestemming geplaatst. Wij gebruiken ze bijvoorbeeld om uw privacyvoorkeuren in te stellen, om in te loggen, of om de toegang tot beveiligde delen van onze website te beveiligen. Wij verzamelen met deze cookies geen persoonsgegevens en geven de verzamelde informatie nooit door aan derden.

 
Functionele cookies

Deze cookies stellen onze website in staat verbeterde functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen door ons worden geplaatst of door derde aanbieders van diensten die wij aan onze pagina's hebben toegevoegd. Helaas zullen bepaalde functies van onze website mogelijk niet naar behoren functioneren zonder uw toestemming.

 
Analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat de prestaties van onze website en diensten te verbeteren. Ze verschaffen ons informatie zoals het aantal bezoekers van onze website, welke pagina's het populairst zijn en helpen ons te begrijpen hoe bezoekers zich door de website bewegen. Wij plaatsen ze echter nooit zonder uw toestemming, maar zouden het natuurlijk op prijs stellen als u daarmee instemt.

 
Marketing cookies

Marketing cookies worden geplaatst voor marketing doeleinden en worden gebruikt om uw surfgedrag te volgen nadat u onze website heeft bezocht en/of om een profiel van uw interesses op te bouwen en u op maat gemaakte reclame te tonen. Deze cookies kunnen door ons of door derden op onze website worden geplaatst. U bepaalt zelf of u toestemming geeft voor het plaatsen van dergelijke marketing cookies.

 

Als u merkt dat er via onze website andere cookies worden geplaatst, kunt u ons dat het beste zo snel mogelijk laten weten, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

Wij geven u zo veel mogelijk informatie over cookies die door derden worden geplaatst. Als u meer wilt weten, verwijzen wij u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectievelijke websites. Let wel: wij hebben geen enkele invloed op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te accepteren. U kunt uw keuzes daarna op elk gewenst moment zelf beheren.


Hoe kun je het gebruik van cookies weigeren of beheren?

Hieronder kan je je voorkeuren wijzigen:

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van onze website en worden daarom zonder uw toestemming geplaatst. Wij gebruiken ze bijvoorbeeld om uw privacyvoorkeuren in te stellen, om in te loggen, of om de toegang tot beveiligde delen van onze website te beveiligen. Wij verzamelen met deze cookies geen persoonsgegevens en geven de verzamelde informatie nooit door aan derden.
Cookiedetails
Functionele cookies
Deze cookies stellen onze website in staat verbeterde functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen door ons worden geplaatst of door derde aanbieders van diensten die wij aan onze pagina’s hebben toegevoegd. Helaas zullen bepaalde functies van onze website niet naar behoren functioneren zonder uw toestemming.
Cookiedetails
Analytische cookies
Deze cookies stellen ons in staat de prestaties van onze website en diensten te verbeteren. Ze verschaffen ons informatie zoals het aantal bezoekers van onze website, welke pagina’s het populairst zijn en helpen ons te begrijpen hoe bezoekers zich door de website bewegen. Wij plaatsen ze echter nooit zonder uw toestemming, maar zouden het natuurlijk op prijs stellen als u daarmee instemt.
Cookiedetails
Marketing cookies
Deze cookies volgen uw online activiteiten om adverteerders te helpen relevantere reclame te leveren of om te beperken hoe vaak u een advertentie te zien krijgt. Deze cookies kunnen die informatie delen met andere organisaties of adverteerders. Dit zijn blijvende cookies en bijna altijd van derden afkomstig.
Cookiedetails

Via de webbrowserinstellingen kun je bepalen hoe je webbrowser omspringt met cookies. Je kunt ook altijd de reeds geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele toestel verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je webbrowser of een van de volgende webpagina’s:

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en hoe kan je je rechten uitoefenen?

De groep provincie Antwerpen bestaat uit verschillende rechtspersonen:

 • De rechtspersoon ‘provincie Antwerpen’ waaronder dan de verschillende provinciale departementen vallen, die dan nog eens zijn onderverdeeld in diensten. Voor een omschrijving van onze taken en werkingsgebied verwijzen we naar onze homepagina.
 • De provinciale extern verzelfstandigde agentschappen zijn diensten met een eigen rechtspersoonlijkheid die door de provincie worden opgericht of waarin de provincie deelneemt en die belast zijn met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang. Elke rechtspersoon treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Kijk hierboven voor de contactgegevens van de verschillende entiteiten en hun DPO’s.

Contact Provinciale diensten (rechtspersoon ‘provincie Antwerpen’)

Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
ondernemingsnummer 0207.725.597
e-mail: informatieveiligheid@provincieantwerpen.be

Omdat cookies persoonsgegevens kunnen bevatten, kun je ook overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG/GDPR) inzage vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kunt de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kun je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Je hebt ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt deze rechten uitoefenen via het webformulier op de website.

Je hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen aan de cookieverklaring
Deze cookieverklaring kan wijzigen als de omstandigheden dit vereisen, zoals bijvoorbeeld bij veranderingen aan onze diensten of de geldende wetgeving. Het versienummer en de datum in de titel geven de recentste wijziging aan. Als we nieuwe cookies toevoegen aan onze website(s) of onlinediensten, vragen wij hiervoor opnieuw toestemming via de cookiebanner.